Databank Effectieve Jeugdinterventies

Werkzame elementen

Erkende interventies zijn nuttige middelen om kinderen en gezinnen te helpen. Maar in de praktijk zijn ze niet altijd uit te voeren zoals ze ontwikkeld zijn. Ze sluiten dan niet voldoende aan op het kind, de ouders of de situatie. Professionals hebben dan de behoefte om interventies flexibeler in te zetten. Maar is de hulp nog wel effectief als een interventie naar eigen inzicht is aangepast? Om daar zeker van te zijn is kennis nodig over de werkzame elementen van interventies.

Werkzame elementen zijn de specifieke elementen of factoren die bepalend zijn voor de effecten van een interventie. Voorbeelden van werkzaam elementen zijn haalbare doelen stellen, gewenst gedrag oefenen, feedback geven, en een kind een positieve ervaring met gewenst gedrag laten beleven. Sommige elementen zijn werkzaam bij een specifieke situatie of aanpak, maar de meeste werken voor een breder probleem in een doelgroep, zoals gedragsproblemen bij jonge kinderen. Van veel elementen is echter nog onduidelijk wát ze precies bijdragen aan de effectiviteit van interventies, en zelfs óf ze daar wel aan bijdragen.

Onderzoek naar werkzame elementen

Voor het eerst wordt in Nederland grootschalig onderzoek gedaan naar werkzame elementen van effectieve interventies. Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector, dat loopt tot en met 2019. Zeven consortia van onderzoeks- en praktijkinstellingen onderzoeken wat er precies werkt binnen effectieve interventies voor:

  • angst en depressie
  • gedragsproblemen
  • ADHD en druk gedrag
  • sociale weerbaarheid
  • opvoedonzekerheid
  • kindermishandeling
  • ernstige opvoedproblematiek in multiprobleemgezinnen.

Op de website van ZonMw vertellen de projectleiders wat er precies wordt onderzocht en wat dit kan opleveren.

Bruikbare oplossingen

Het Nederlands Jeugdinstituut verkent tegelijkertijd samen met de consortia en met professionals in de brede jeugdhulp - preventief, ambulant en residentieel - in welke vorm we de kennis over werkzame elementen kunnen aanbieden aan professionals, zodat ze die kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. Zo bleek eerder uit gesprekken met professionals dat ze niet alleen willen weten wat de werkzame elementen van een interventie zijn, maar ook behoefte hebben aan advies over hoe ze met die elementen kunnen werken. Ze willen bijvoorbeeld een duidelijke beschrijving van de uitvoering, en advies over de samenhang van verschillende elementen. Daarnaast is er behoefte aan een feedbacksysteem waarmee samen met kinderen en ouders kan worden gemonitord of de geboden hulp werkt, of dat er iets anders nodig is.
Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met partners uit het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector aan een manier om de kennis over werkzame elementen bruikbaar te maken voor professionals in verschillende soorten jeugdhulp en bij verschillende doelgroepen.

Meedenken?

Om te komen tot werkelijk bruikbare en ondersteunende kennis over werkzame elementen van interventies is het belangrijk dat professionals uit wijkteams, de geïndiceerde jeugdhulp, de jeugd-lvb, de jeugd-ggz en het onderwijs met ons meedenken over de gewenste vorm. In 2019 willen we graag met u als professional in gesprek. Als u zich aanmeldt bij Machteld Zwikker, nemen we contact met u op. We nemen ook contact met u op als we u hierover al eerder hebben gesproken.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies